Verhagen voorziet synergie tussen schaliegasboringen en geothermie

Synergie tussen schaliegasboringen en boringen voor gebruik van aardwarmte ligt voor de hand en heeft de aandacht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Als bij een proefboring geen gas wordt aangetroffen, betekent dat bijna per definitie dat water wordt gevonden. De put kan dan in principe gebruikt worden om warm water naar boven te pompen. Mogelijk is er dan nog een retourput nodig voor het water. Het voordeel van deze combinatie is ook dat er vooraf geen risico ligt bij de partijen die in aardwarmte zijn geïnteresseerd. Dat schrijft minister Verhagen van ELI aan de Tweede Kamer.

Op basis van de al gezette boring en de meetgegevens daaruit, kan bepaald worden of geothermie ter plaatse economisch geëxploiteerd kan worden. Ook ligt er een voordeel bij de partijen die naar aardgas zoeken, omdat hun put – ook al vinden ze geen aardgas – een waarde heeft. Dit verlaagt de economische drempel in de besluitvorming rondom proefboringen naar gas en is dus indirect een stimulans voor het mijnbouwklimaat, stelt Verhagen. Dit win-win model geldt minder voor boringen naar schaliegas, omdat het hier om dicht gesteente gaat. Daardoor zijn de lagen die schaliegas bevatten, niet echt geschikt voor de productie en injectie van water.

Verhagen meldt tevens dat gewerkt wordt aan een oplossing voor de boringen naar aardwarmte waarbij olie of gas mee naar boven is gekomen. Het ministerie van ELI financiert samen met het Productschap Tuinbouw, vanuit het programma Kas als Energiebron, het onderzoek naar de ontwikkeling van de technische oplossing. Daarnaast kan er via de Marktintroductie Energie Innovatie (MEI) regeling een gedeeltelijke bijdrage aangevraagd worden, om het scheiden van olie of gas en water bij aardwarmteboringen te ontwikkelen en mogelijk te maken. Dit geldt dus voor de bestaande projecten, die onvoorzien tegen dit probleem zijn aangelopen.

Aardwarmteprojecten die later starten of nog niet zijn begonnen, kunnen profijt hebben van deze oplossing, omdat zij tegen lagere kosten er lering van kunnen trekken. Bovendien zijn deze projecten beter voorbereid op het verschijnsel bijvangst. Ook wordt gekeken of en op welke manier de bijvangst van olie of gas benut kan worden.

bron: Ministerie van ELI, 02/11/11

Copyright ©2011 AgriHolland B.V.